Regulamin

Regulamin

§ 1
Wstęp
Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania ze strony internetowej znajdującej się pod adresem elektronicznym www.kolbe.org.pl
Podstawą prawną niniejszego Regulaminu są w szczególności:
a) ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 104),
b) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 15, poz. 93 z późn. zm.),
c) ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926).
d) ustawa z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz.U. nr 133, poz. 883d) ustawa z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz.U. nr 133, poz. 883.
Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące znaczenie:
a) Regulamin – niniejszy regulamin strony kolbe.org.pl;
b) Usługodawca – Fundacja Filmowa im. Św. Maksymiliana Kolbe z siedzibą w Warszawie (01-540), ul. Forteczna 9/4, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy – KRS pod numerem KRS 0000527933 NIP 5252612515, REGON 360262043;
c) Strona – strona internetowa znajdująca się pod adresem www. kolbe.org.pl służąca wspieraniu projektów filmowych;
d) Użytkownik – osoba fizyczna powyżej 18 roku życia, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, korzystająca ze strony;
f) Wspierający – Użytkownik wspierający finansowo w sposób dobrowolny Projekt;
g) Projekt – pomysł oraz propozycja przedsięwzięcia zmierzające do osiągnięcia określonego celu, zamieszczone przez Fundację Filmową im. Św. Maksymiliana Kolbe celem pozyskania środków finansowych na ich realizację;
h) Umowa – umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem;
i) Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę w oparciu o Umowę i Regulamin;
j) Dane – dane Użytkownika, w tym o charakterze osobowym przetwarzane w celu realizacji Umowy;
k) Płatność – dokonanie wsparcia finansowego przez Wspierającego;
l) Newsletter – elektroniczna forma biuletynu, informującego o wydarzeniach, promowanych na stronach Portalu lub związanych z działalnością Administratora.

§ 2
Ogólne warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną
1. Korzystanie ze strony odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Dla prawidłowego korzystania ze strony Użytkownik powinien posiadać urządzenie z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową.

§ 3
Wspieranie Projektów
1. Aby wspierać kampanie przeprowadzane na stronie, Wspierający powinien wybrać interesujący go Projekt.
2. Wspierający określa kwotę, jaką chce wesprzeć kampanię. Wspierający zostaje przekierowany automatycznie do serwisu płatności internetowych aktualnie dostępnych w Serwisie (PayPal lub PayU), chyba że dokona płatności za pomocą elektronicznego przelewu bankowego za pomocą swojego konta bankowego. Korzystając z serwisu kolbe.org.pl Wspierający akceptuje regulaminy operatorów płatności:
– regulamin serwisu PayU.pl
– regulamin serwisu PayPal
3. Dokonanie płatności elektronicznej może odbyć się drogą przelewu bankowego. Minimalna kwota, jaką Wspierający może wesprzeć Projekt to 1 (jeden) złoty, chyba że dla danego Projektu została określona inna kwota.
4. Wpłaty dokonywane przez wspierających wpływają na rachunek bankowy Usługodawcy.

§ 4
Korzystanie z Serwisu
1. Zabrania się korzystania ze strony w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego.
2. Zabronione jest kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie chociażby w części treści Serwisu bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.
3. Użytkownik nie jest uprawniony do udostępniania osobom trzecim Usług w całości lub w części ani opracowywania podobnych Usług do świadczonych przez Usługodawcę jako wzoru lub innych czynności naruszających prawa autorskie oraz inne prawa własności intelektualnej.
4. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mających na celu utrudnienie, destabilizację działalności strony lub utrudnienie korzystania ze strony innym Użytkownikom.
5. Użytkownik zobowiązuje się nie umieszczać na stronie, w szczególności w komentarzach, treści wulgarnych, o charakterze erotycznym, wzbudzających rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnych, promujących lub sprzyjających działaniom przestępczym, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiących inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.
6. Użytkownik zobowiązuje się nie przesyłać innym Użytkownikom wiadomości o treściach marketingowych, w tym stanowiących niezamówione informacje handlowe w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
7. Użytkownik oświadcza, iż wszelkie wpisy na stronie zostały przez niego zamieszczone w sposób zgodny z przepisami prawa, w szczególności, że Użytkownik posiada względem nich autorskie prawa majątkowe oraz że swym działaniem nie narusza praw osób trzecich.
8. Poprzez zamieszczenie treści Użytkownik udziela Usługodawcy bezterminowej, niewyłącznej licencji na ich wykorzystywanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
9. Umowa licencyjna, o której mowa w ust. 8 powyżej, może zostać wypowiedziana po pięciu latach od dnia jej zawarcia na rok naprzód, na koniec roku kalendarzowego. Za udzielenie licencji Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie

§ 5
Odpowiedzialność
1. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych przez siebie Usług.
2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż ze względu na konfigurację techniczną sprzętu za pomocą którego Użytkownik przegląda stronę, pewne funkcje strony mogą być dla niego niedostępne.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia funkcjonowania strony o dowolnej porze w celach utrzymania, uaktualnienia oraz technicznego ulepszenia sprzętu lub dla poszerzenia zawartości strony, o czym uprzednio zamieści informację na stronie.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przeniesienia wszelkich praw strony, do jego całkowitej likwidacji lub zaprzestania świadczenia Usług częściowo lub w całości bez powiadomienia Użytkownika.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść oraz formę Danych zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie.
6. Postanowienie ust. 5 powyżej nie znajduje zastosowania, jeśli Usługodawca poweźmie informację o nielegalnym charakterze Danych lub o ich sprzeczności z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za rozpowszechnianie Danych Użytkowników dokonane przez innych Użytkowników lub osoby trzecie, jeśli nastąpiło ono z naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.
8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność transakcji płatniczych dokonywanych za pośrednictwem serwisu płatności internetowych. Wszelkie uwagi związane
z przebiegiem transakcji płatniczych dokonywanych w sposób określony w zdaniu poprzednim, Użytkownicy zobowiązani są zgłaszać bezpośrednio do odpowiedniego właściciela serwisu płatności internetowych.
9. Usługodawca nie nadzoruje wykonania i terminowości Projektów zamieszczonych na stronie i nie ponosi z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności.
10. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia, przerwania lub odwołania Projektu, jeżeli poweźmie wiadomość, że jego realizacja stanowiłaby naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.
11. W przypadku zawieszenia kampanii Projektu, okres trwania kampanii zostaje przedłużony o czas, na jaki Projekt został zawieszony.
12. Okres trwania kampanii może być zmieniony w każdym momencie jego trwania.

§ 6
Postępowanie reklamacyjne
1. Wszelkie uwagi związane z funkcjonowaniem Serwisu oraz odwołania Użytkownicy mogą zgłaszać poprzez przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego na adres: fundacja@kolbe.org.pl.
2. Rozpatrywane są reklamacje, które:
a) złożone są przez Użytkownika na odpowiedni adres,
b) zawierają przyczynę złożenia reklamacji oraz ewentualnie określają zakres działań, których wykonania Użytkownik oczekuje,
c) zawierają aktualne dane Użytkownika.
3. Zgłoszenia reklamacyjne są rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 14 dni od ich otrzymania, jeżeli Użytkownik w sposób jasny i przejrzysty sformułuje zgłoszenie.
4. W przypadku niekompletności lub niejasności uniemożliwiających rozpoznanie reklamacji w terminie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Usługodawca zwróci się do Użytkownika z prośbą o jej uzupełnienie w terminie 7 dni.
5. W razie bezskutecznego wezwania, o którym mowa w ust. 4 powyżej, reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
6. O rozstrzygnięciu w przedmiocie reklamacji Użytkownik zostaje powiadomiony na podany adres e-mail.

§ 7
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Usługodawcy oraz pod adresem elektronicznym www.kolbe.org.pl w wersji elektronicznej, umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany wchodzą w życie z upływem 7 dni od ich publikacji.
3. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie Użytkownik uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy poprzez przesłanie właściwego oświadczenia na adres fundacja@kolbe.org.pl przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
5. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony będą dążyły rozstrzygać drogą polubowną. W razie braku porozumienia, spory rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy dla adresu ul. Forteczna 9/4 w Warszawie.

Najnowsze filmy

Wesprzyj fundację

0%
uzbierano: 0 zł
cel: 10 000 000 zł
Poznaj szczegóły

Prorok

PROROK

„Prorok” to superprodukcja – film opowiadający niezwykłą historię charyzmatycznego kapłana, Prymasa Tysiąclecia, Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Film powstał dzięki środkom pozyskanym z dystrybucji poprzednich filmów, wpłatom darczyńców, sponsorom i koproducentom.
100%
uzbierano: 9 500 240 zł
cel: 9 500 000 zł
Poznaj szczegóły

Zapisz się do newslettera

Wyślij nam swój adres e-mail, a będziemy przesyłać Ci aktualne informacje dotyczące nowych filmów.

Chcę otrzymywać od Fundacji Filmowej Kolbe informacje dotyczące serwisu
kolbe.org.pl. Zgodę mogę wycofać w każdym momencie

Rozwiń
Zwiń

Bądź na bieżąco!

Wejdź na nasze konta social media i sprawdź,
co u nas nowego.